Քիմիա․Քիմիական կապի բնույթը․Առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է քիմիական կապը, և ի՞նչ բնույթ ունի:
  Քիմիական կապն ատոմների փոխազդեցություն է, որն ուղեկցվում է էներգիայի անջատումով։ XX դարում ֆիզիկոսները պարզեցին, որ ատոմները կապվում են էլեկտրական լիցք ունեցող մասնիկներով` արտաքին էներգիական մակարդակի էլեկտրոններով, որոնք ձգվում են կապվող ատոմների դրական միջուկների կողմից: Հետևաբար, ատոմները կապող ուժերը էլեկտրական բնույթի են:
 2. Ո՞ր կապն է կոչվում կովալենտային կապը:
  Այդ էներգիան կազմում է  40-ից մինչև 1000կՋ/մոլ: Էներգիայի այդպիսի լայն միջակայք հնարավոր է տարբեր փոխազդեցությունների պատճառով, որոնք ներկայումս հիմնականում դասակարգվում են որպես կովալենտային,իոնային և մետաղային կապեր: Կովալենտային կապ առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև:
 3. Ո՞ր կապն է իոնային կապը:
  Իոնային կապ առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև:Մետաղական կապ առաջանում է մետաղական պարզ նյութերում և համաձուլվածքներում:
 4. Ի՞նչ է կոչվում քիմիական կապ:
  Ատոմների կապը մեկը մյուսի հետ անվանում են քիմիական կապ:

Քիմիա․ Նյութի գազային վիճակ․ Ձայնագրություն

Բազմաթիվ նյութեր սովորական պայմաններում գտնվում են գազային ագրեգատային վիճակում:Պինդ և հեղուկ ագրեգատային վիճակում գտնվող նյութերի մոլեկուլները, ատոմները կամ իոնները հպված են միմյանց, փոխազդում են միմյանց հետ, և հենց այդ կառուցվածքային մասնիկների սեփական չափերով է պայմանավորված նյութի ընդհանուր ծավալը: Ի տարբերություն պինդ և հեղուկ նյութերի, գազերում մոլեկուլները չեն հպվում միմյանց, նրանց միջև հեռավորությունը տասնյակ անգամներ գերազանցում է մոլեկուլների սեփական չափերը:

Գազերում միջմոլեկուլային հեռավորությունները պայմանավորված են արտաքին պայմաններով՝ ջերմաստիճան և ճնշում: Այդ պատճառով գազերն ունեն մի շարք ըհդհանուր ֆիզիկական հատկություններ: Օրինակ՝ բոլոր գազերի սեղմելիության հատկությունը նույնն է (Բոյլ-Մարիոտի օրենք), կամ՝ բոլոր գազերն ունեն նույն ջերմային ընդարձակման գործակից (Գեյ-Լյուսակի օրենք) և այլն:

Գազի ծավալը որոշվում է ոչ թե գազի մոլեկուլների սեփական չափսերով, այլ միջմոլեկուլային հեռավորություններով, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված է արտաքին պայմաններով՝ ճնշումով և ջերմաստիճանով:

Բազմաթիվ դիտարկումներից հետո իտալացի անվանի գիտնական Ամադեո Ավոգադրոն 1811 թվին առաջարկեց մի վարկած, որն այնուհետև ապացուցվեց և ձևակերպվեց որպես Ավոգադրոյի օրենք: 

Տարբեր գազերի հավասար ծավալներում արտաքին միատեսակ պայմաններում (ճնշում, ջերմաստիճան) պարունակվում են հավասար թվով մոլեկուլներ:

Երկու տարբեր գազերի համար ասվածը մաթեմատիկորեն կներկայացվի այսպես. եթե V1=V2, ապա N1=N2 հաստատուն ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում: Հայտնի է, որ մոլեկուլային կառուցվածք ունեցող յուրաքանչյուր նյութի մեկ մոլը պարունակում է 6,02⋅1023 թվով մոլեկուլներ: Ավոգադրոյի օրենքից բխում է, որ մեկ մոլ քանակով ցանկացած գազի զբաղեցրած ծավալը պետք է լինի հաստատուն: Նորմալ պայմաններում (ն.պ.) (0C0, 101,3 կՊա ճնշում) այն կազմում է 22,4 լիտր և կոչվում է գազի մոլային ծավալ. Vm=22,4 լ/մոլ Սովորական պայմաններում գազեր են ոչ մետաղային տարրերի առաջացրած որոշ պարզ նյութեր՝ ջրածին, թթվածին, օզոն, ազոտ, քլոր, ֆտոր, որոշ ոչ մետաղային տարրերի ջրածնային միացություններ՝ մեթան, ամոնիակ, ացետիլեն, քլորաջրածին, ֆտորաջրածին, բրոմաջրածին, յոդաջրածին, սիլան և այլն, որոշ ոչ մետաղների օքսիդներ՝ ածխածնի, ազոտի և քլորի որոշօքսիդները, բոլոր իներտ գազերը՝ հելիում, նեոն, արգոն, կրիպտոն, քսենոն և այլն: Հեղուկ և պինդ նյութերի մոլային ծավալները պայմանավորված են իրենց խտություններով և միմյանցից խիստ տարբեր են:

Որոշակի n մոլ քանակով գազի ծավալը կարող ենք հաշվել հետևյալ բանաձևի միջոցով՝ V=n⋅Vm Օրինակ` 3 մոլ ջրածնի ծավալը նորմալ պայմաններում հավասար է. V=3 մոլ⋅22,4 մոլ/լ=67,2 լ

Քիմիա․  Ատոմի զանգված: Քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգված

Պատասխանել հարցերին

 1. Տեղադրե՛ք գործակիցները,նշե՛ք յուրաքանչյուր ռեակցիայի տեսակն ըստ մոլեկուլների թվի փափոխության և ջերմէֆեկտի.
  ա. 2H2+O2= 2H2O+464կՋ միացման ռեակցիա և ջերմանջատիչ
  բ. CaCO3=CaO +CO2-177կՋ քայքայման ռեակցիա և ջերմակլանիչ
  գ. 3Fe + 2O2=Fe3O4+1117կՋ միացման ռեակցիա և ջերմանջատիչ
  դ. 2HgO= 2Hg+O2-182կՋ քայքայման ռեակցիաև ջերմակլանիչ
 2. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտը:

Ջերմության այն քանակը, որը քիմիական ռեակցիայի ընթացքում անջատվում է կամ կլանվում, անվանվում է ռեակցիայի ջերմէֆեկտ, նշանակվում է լատիներեն Q տառով և միավորների միջազգային համակարգում արտահայտվում է ջոուլներով (Ջ)։

Քիմիա․  Քիմիական ռեակցիաներ և հավասարումներ

Պատասխանել հարցերին

 1. Լրացրեք բաց թողնված բառերը,քիմիական հավասարումը ռեակցիայի պայմանական գրառումըն է քիմիական բանձևերի և հատուկ նշանների միջոցով:
 2. Հետևյալ ռեակցիաների ուրվագրերում ընտրեք գործակիցները և սլաքը փոխարինեք հավասարման նշանով.

ա. 3Fe + 2O2 = Fe3O4

բ. 2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

գ. 2 P + 3 S= P2S3

3. Գործակիցներն ընտրելուց հետո ռեակցիաների հավասարումներում նշեք ռեակցիային մասնակցող յուրաքանչյուր նյութի քանակը (մոլ)

2Al + 3Cl2 = 2Al Cl3 2 մոլAl 3մոլ Cl 2մոլ AlCl3

ա.CO2 + 2 NaOH=Na2CO3+H2O 1 մոլ CO2,  2 մոլ NaOH, 1 մոլ Na2CO3, 1 մոլ H2

բ. 2 Al +3 CuSO4=Al2(SO4)3+ 3 Cu 2 մոլ Al, 3 մոլ CuSO4, 1 մոլ Al2(SO4)3, 3 մոլ Cu

Քիմիա․  Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 1. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք քայքայման ռեակցիա հասկացությունը:
  Քայքայման է կոչվում այն ռեակցիան , որի ժամանակ մեկ բարդ նյութի քայքայումից ստացվում են երկու կամ ավելի նյութեր։
 2. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք միացման ռեակցիա հասկացությունը:
  Միացման է կոչվում այն քիմիական ռեակցիան, որի ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ։
 3. Հետևյալ ռեակցիաների սխեմաներում կետերի փոխարեն գրե՛ք համապատասխան նյութերի բանաձերն ու հավասարեցրե՛ք:Յուրաքանչյուրի դեպքում որոշե՛ք ռեակցիայի տեսակը.

Cr2O3 = Cr +O2 — քայքայման
KJ+Cl2=KCl+J2— քայքայման

Na2O+ H2O= NaOH — միացման
H2CO3=CO2+H2O— քայքայման

4.Հետևյալներից ընտրե՛ ք միայն միացման ռեակցիաների սխեմաներն ու դրանցում տեղադրե՛ք գործակիցները.

Zn+HCl=ZnCl2+HFe+O2=Fe2O3

BaO+H2O=Ba(OH)NaNO3=NaNO2+O2
Zn+HCl=ZnCl2+H2
Zn+2HCI=ZnCI2+H2
Fe+O2=Fe2O3
4Fe+3O2=2Fe2O3
BaO+H2O=Ba(OH)
BaO+H2O=Ba(OH)2
NaNO3=NaNO2+O2

Քիմիա․  Քանակաչափություն.Նյութի քանակ.մոլ,մոլային զանգված

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ո՞րն է նյութի քանակի միավորը։ Սահմանեք մոլ հասկացությունը։
  Նյութի քանակական միավորը անվանում են Մոլ։ Նյութի քիմիական քանակի չափման միավորը մոլն է։ Մեկ մոլը նյութի այն քանակն է, որն այնքան կառուցվածքային միավոր է պարունակում, որքան ատոմ է պարունակվում ածխածնի C12 իզոտոպի  0,012կգ -ը:
 2. Ի՞նչ է Ավոգադոյի հաստատումը,և ո՞րն է այդ մեծության չափողականությունը։
  Ավոգադրոյի օրենքը իդեալական գազերի հիմնական օրենքներից է, քիմիայի կարևոր օրենքներից մեկը, կապ է հաստատում գազի ծավալի և նյութի քանակի միջև։
 3. Հակիրճ պարզաբանե’ք նյութի քանակ հասկացությունը։
  Նյութի քանակը  տվյալ նյութի չափաբաժինն է, որը պարունակում է այդ նյութի որոշակի թվով կառուցվածքային միավորներ:
 4. Ի՞նչ է նյութի մոլային զանգվածը,թվապես ինչի՞ է հավասար ,ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում։
 5. Հաշվեք ածխածնի (II) օքսիդի մոլեկուլի իրական զանգվածը ։(m0)

Քիմիա

 1. Կազմե՛ք թթվածնի հետ հետևյալ տարրերի միացության բանաձևը

K, Ca, Al, Fe(II), Fe(III), N(I), N(III), P(V),Mn(VII)

2.Գրեք հետևյալ նյութերի բանաձևերը.

ա) կալցիում֊օ֊երեք

բ)նատրիում֊Էն֊ օ ֊ երեք

գ)ֆերիում֊երկու֊օ֊երեք

3.Ի՞նչպես են անվանում 2 և 4 ֊ը(H2SO4) մոլեկուլային բանաձևում,և ի՞նչ է ցույց տալիս։

Քիմիա․Քիմիայի հիմնական հասկացությունները

 1. Կազմե՛ք թթվածնի հետ հետևյալ տարրերի միացության բանաձևը

K, Ca, Al, Fe(II), Fe(III), N(I), N(III), P(V),Mn(VII)

2.Գրեք հետևյալ նյութերի բանաձևերը.

ա) կալցիում֊օ֊երեք CO3

բ)նատրիում֊Էն֊ օ ֊ երեք NO3

գ)ֆերիում֊երկու֊օ֊երեքFe2O

3.Ի՞նչպես են անվանում 2 և 4 ֊ը(H2SO4) մոլեկուլային բանաձևում,և ի՞նչ է ցույց տալիս։
2-հատ ջրածին (H)
1-հատ սիլիցում (S)
4-հատ թթվածին (O)

Քիմիա․ Թեմայի ամփոփում

1.Ատոմում առկա էլեկտրոնների քանակը համընկնում է.
ա)նեյտրոնների քանակին
բ)պրոտոնների քանակին
գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային քանակին
դ)նեյտրոնների ու պրոտոնների քանակաների տարբերությանը

2.Որքա՞ն կարող է լինել էլեկտրոնների առավելագույն թիվն ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակում։ ա)30
բ)32
գ)33
դ)34
3.Ստորև թվարկված մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
ա)կարգաթվի
բ)խմբի համարի
գ) պարբերության համարի
դ)հարաբերական ատոմային զանգվածի
5. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական հատկությունները.
ա)ուժեղանում են
բ)թուլանում են
գ)չեն փոփոխվում
դ)կարող են և՛ ուժեղանալ ,և՛ թուլանալ ։
6. Ի՞ն չ մասնիկներց է կազմված ատոմի միջուկը.
ա) միայն դրական
բ) միայն լիցք չունեցող
գ)դրական և լիցք չունեցող
դ )դրական,բացասականև լիցք չունեցող
7. Նշել անագի (Sn) էներգիական մակարդակները և կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
50-Պրոտոն
69-նեյտրոն
50-էլեկտրոն
50, 4d¹⁰5s²5p²
8 . Նշել բարիումի (Ba) էներգիական մակարդակները կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
56, 6s2
56-Պրոտոն
56-էլեկտրոն
81-նեյտրոն

Քիմիա

Էջ 96֊101

Պատասխանել հարցերին

1.Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը, և ի՞նչով են նրանք տարբերվում մեկը մյուսից։
Ատոմի միջուկը ունի բարդ կառուցվածք. այն բաղկացած է առանձին մասնիկներից, որոնք կոչվում են նուկլոններ:

2.Որքա՞ն է պրոտոնի լիցքը։
Պրոտոնի լիցքը հավասար է էլեկտրոնի լիցքի մոդուլին

3.Ինչի՞ է հավասար նեյտրոնի լիցքը։
Նեյտրոնի լիցքը հավասար է պրոտոնի զանգվածին, որը լիցք չունի: 

4.Ո՞րն է առավելագույն թվով բնական իզոտոպներ ունեցող տարրը։