Հանրահաշիվ․Թվաբանական քառակուսի արմատների հատկությունները

Տեսական մասը կարդա՛ նաև «Իմ դպրոց» կայքում.

1.Արմատի հատկությունները
2.Արմատներով արտահայտություններ

Թեորեմ: Դիցուք a-ն և b-ն ցանկացած ոչ բացասական թվեր են, իսկ c-ն դրական թիվ: Այդ դեպքում

Թեորեմ Ցանկացած a իրական թվի համար ճիշտ է  հավասարությունը:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

 1. 1) ա)√42=|4|=4
  բ)√3,12=|3,1|=3,1
  գ) √(-1)2=|1|=1
  դ)√(-5)2=|5|=5
  ե)√1,132=|1,13|=1,3
  զ)√(-7,2)2=|7,2|=7,2
  է)√(-0,3)2=|0,3|=0,3
  ը)√(-57,1)2=|57,1)=57,1

  2) ա) √a2, եթե a>0
  √a2=|a|=a
  բ)√b2, եթե b<0
  √b2=|b|=-b
  գ)√m2, եթե m=0
  √m2=|m|=0
  դ)√n2, եթե n<o
  √n2=|n|=-a
  ե)√(x+1)2, եթե x+1>0
 2. √(x+1)2=|x+1|=x+1
  զ) √(m-2)2, եթե m-2>0
  √(m-2)2=|m-2|=m-2
  է)√(3a+1)2, եթե 3a+1>0
  √(3a+1)2=|3a+1|=3a+1
  ը)√(p-4)2, եթե p-4<0
  √(p-4)2=(p-4)=-|p-4|=-p+4;

  3)ա)√12=√4*3=√4*√3=2√3;
  բ)√18=√9*2=√9*√2=3√2;
  գ)√20=√4*5=√4*√5=2√5;
  դ)√24=√4*6=√4*√6=2√6
  ե)√27=√9*3=√9*√3=3√3
  զ)√28=√4*7=√4*√7=2√7
  է)√32=√16*2=√16*√2=4√2
  ը)√45=√9*5=√9*√5=3√5
  թ)√50=√25*2=√25*√2=5√2
  ժ) √72=√32*2=√32*√2=6√2

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) ա)√4*9=√4*√9=2*3=6
բ)√9*16=√4*√16=2*4=8
գ)√16*25=√16*√25=4*5=20
դ)√25*49=√25*√49=5*7=35
ե)√25*36*9=√25*√64*√9=5*6*3=90
զ)√49*64*100=√49*√64*√100=7*8*10=560

5)ա)√8*50=√4*2*2*2*25=2*2*5=20;
բ)√27*12=√3*9*4*3=3*2√9=6*3=18;
գ)√18*50=√9*2*25*2=3*5*√4=30;
դ)√32*72=√2*16*36*2=4*6*√4=48;
ե)√40*55*22=√8*5*5*11*2*11=√16*52*112=4*5*11=220;
զ)√21*35*15=√7*3*7*5*5*3=√72*52*32=7*5*3=105;
է)√6*30*245=√3*2*15*2*5*49=√32*22*72*52=210;
ը)√245*27*60=√5*49*9*3*4=√5*72*32*3*22*15=7*3*2*√152=42*15=630
թ)√242*98=√2*121*2*49=√112*22*72=11*2*7=154

Հանրահաշիվ․ Թվաբանական քառակուսի արմատ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվեք՝

ա) 20+√1=2+1=3
բ) 15-√36=15-6=9
գ) √9+√4=3+2=5
դ)√16+√25=4+5=9
ե) √49-√1=7-1=6
զ) √81-√49=9-7=2
է)√100-√36=10-6=4
ը) √144-√121=12-11=1
թ)√0,36+√0,49=0,6+0,7=1,3

2) Ապացուցել, որ

ա)√4>1
(√4)2>(1)2
4>1

բ) √3>1
(√3)2>(1)2
3>1

գ) 2<√5
(2)2<(√5)2
4<5

դ) 1,4<√2
(1,4)2<(√2)2
1,96<2

ե)1,7<√3
(1,7)2<(√3)2
2,89<3

զ) 1,8>√3
(1,8)2>(√3)2
3,24>3

է) 1<√2<2
(1)2<(√2)2<(2)
1<2<4

ը)1<√3<2
(1)2<(√3)2<(2)2
1<3<4

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

3) Հաշվեք՝

ա)2*√81=2*9=18
բ)1/3*√100=1/3*10=10/3=3 1/3
գ)√4*√0,25=4*0,5=2
դ)√0,16*√9=0,4*9=3,6
ե)√0,27։√3=√0,27։3=0,09=0,3
զ)√49:√0,01=70:0,1=70
է)√1/9*√81=1/3*9/1=3/3=3
ը) √0,36:√1/36=0,6:1/6=6/10*6/1=18/5
թ) √1,69:√0,0625=13/100:25/100=13/10*100/25= 26/5

4) Համեմատեք թվերը՝

ա)√100 և √81
√100=10
√81=9
10>9=)√100>√81

բ)√100 և √121
√100=10
√121=11
10<11=)√100<√121
գ) √4 և 3
√4=2
2<3=)√4<3
դ)1/5 և √0,25
√0,25=0,5
1/5=0,2
0,2<0,5=)1/5<√0,25

ե) 2 և√1/16
√1/16=1,4
2>1/4=)2>√1/16

զ) 9/5 և √4/49
√4/49=1/7
9/5>2/7=)9/5>√4/49

է)1/5 և √0,25
√0,25=0,5
1/5=0,2
0,2<0,5=) 1/5<√0,25

ը)√ 2 1/4 և √64/40
√2 1/4= √9/4=3/2
√64/49=8/7
3/2>8/7=) √2 1/4>√64/40
թ) √1/4 և 1/4
√1/4=1/2
1/2>1/4=) √1/4>1/4

5) Հաշվեք՝

Հանրահաշիվ․Թվաբանական քառակուսի արմատ 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է՝

ա)s= 25սմ2
a=սմ

բ) s=1մ2,
a=1մ

գ) s=400մմ2,
a=20մմ

դ) s=49 դմ2,
a=7դմ

ե) s=16 կմ2,
a= 4կմ

զ) s=1հա:
a=100մ

2) Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները՝

ա) √10 000=100
բ) √3600= 60
գ) √640 000=800
դ) √1 000 000= 1000
ե) √16=4
զ) √25=5
է) √3025=25
ը) √49=7

3) Պատասխանի՛ր հարցերին՝ հիմնավորելով:

ա) Կարո՞ղ է արդյոք իրական թվի քառակուսին լինել բացասական թիվ:
Պատ․՝ Գոյություն չունի իրական թիվ, որի քառակուսին հավասար կլինի բացասական թվի։

բ) Ի՞նչն են անվանում քառակուսի արմատ տված թվից:
Պատ․՝ քառակուսի արմատ տրված b թվից անվանում են այն թիվը, որի քառակուսին հավասար է b-ի։

գ) Քանի՞ քառակուսի արմատ ունի դրական թիվը, զրոն:
Պատ․՝ գոյություն ունի երկու քառակուսի արմատ ցանկացած b դրական թվից։
b+0-
Պատ․՝ զրոյի քառակուսի արմատը միակն է և այն հավասար է 0-ի։

դ) Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրական թվեր, որոնք բացասական թվի քառակուսի արմատ են:
Պատ․՝ քառակուսի արմատ բացասական թվից գոյություն չունի։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Գտեք թիվ, որի քառակուսին հավասար է՝

ա) 4;
22=4
(-2)2=4
բ) 100;
102=100
(-10)2=100
գ) −6 գոյություն չունի
դ) 81
92=81
(-9)2=81

ե) −0,25; — գոյություն չունի
զ) 0; է) 0,09; ը) 1,21:

5) Ապացուցեք, որ

ա) 11-ը 121-ի քառակուսի արմատ է,
112=121

բ) -13-ը 169-ի քառակուսի արմատ է,
(-13)2=169

գ) 1,7-ը 2,39-ի քառակուսի արմատ չէ,
1,72 2,29= չէ 2,39

դ) -0,7-ը -0,49-ի քառակուսի արմատ չէ:
(-0,7)2=0,49 =չէ -0,49

Հավելյան առաջադրանքներ կրկնողության համարշ

6) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե a0`

7) Հաշվեք.

Հանրահաշիվ․ Խնդիրներ կրկնողության համար

Լուծի՛ր խնդիրներն անպայման համակարգերի միջոցով՝ ներմուծելով x և y փոփոխականները.

1) Դպրոցականները էքսկուրսիա գնացին: Նրանք վերադարձան այլ ճանապարհով, որ 7 կմ-ով կարճ էր առաջինից: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր ճանապարհի երկարությունը, եթե դպրոցականներն ընդամենը անցան 41 կմ:
Առաջին ճան․ երկ xկմ=
Երկրորդ ճան․ երկ 7կմ-ով պակաս= 41կմ
Լուծում՝
1․ 41-7=34(կմ)
2․ 34։2=17(կմ)(երկրորդ ճանապարհՃ
3․ 17+7=24(կմ)( առաջին ճանապարհ)

2) Դպրոցը ձեռք բերեց 4 բազկաթոռ և 2 սեղան, դրանց համար վճարելով 36 000 դրամ: Եթե գնվեր 2 բազկաթոռ և 3 սեղան, ամբողջ գնումը 14 000 դրամ-ով պակաս կլիներ: Առանձին-առանձին որքա՞ն  արժեն բազկաթոռը և սեղանը:
4 բազկաթոռ=36000դր․
2 տեղան=

2բազկաթոռ
3 սեղան կվճարեր 14000-ով պակաս այսինքն՝ 22000դր․

ենթ․ 1 բազկաթոռը արժի x դ․ | 4բազ․ կլինի 4xդ․
1սեղ y դ | 2սեղ․ 2y դրամ
Հավասար կլինի 4x+2y=36000

1բազ․ արժի xդ | 2բազ․ 2xդ․
1սեղ․ արժի y դ․| 3սեղ 3 yդ

Հավասար կլինի 2x+3y=22000
Կազել հավասարում
4x+2y=36000
2x+3y=22000
4x+6y=44000
4x+2*2000=36000
4x=36000-4000
4x=32000
x=32000/4=8000(դ)
Պատ․՝ բազկաթոռ՝ 8000դ, սեղան 2000 դ

Ենթ․ առաջին x= գում 418=>x+y=418
երկրորդ y=

առաջին x
երկրորդ y/4 218=> x+y/4 =218

Կազմել հավասարում
x+y=428
x+y/4=218
y-y/4=428-218
y-y/4=210
(1-1/4)y=210
y=210:3/4=210/1*4/3=280, y=280
x+y=428
x+280=428
x=428-280=148
Պատ․ ՝ 148։
Հավելյալ առաջադրանքներ

Հանրահաշիվ․ Դաս 5․ Խորանարդների տարբերությունը

Խորանարդների տարբերությունը

Տեսական նյութ

Ինչպես նախորդ դասում, այստեղ նույնպես նույն դատողությունները կատարելով՝ կստանանք

       a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

Այս հավասարությունն անվանում են խորանարդների տարբերության բանաձև: a2+ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի գումարի թերի քառակուսի: Բանաաձով տրվում է a3-b3բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը գրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (x-y)(x2+xy+y2)=x3-y3

բ) (5-a)(a2+5a+25)=(5)3-(a)3=125-a3

գ) (2m-5n)(4m2+10mn+25n2)=(2m)3-(5n)3=8m3-125n3

դ) (7p+q)(49p2-7pq+q2)=(7p)3+(q)2=343p3+q2

2) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) m3-1=m3-13=(m-1)(m2+m+1);

բ)  27-x3=(3)3-x3=(3-x)(9+3x+x2);

գ) p3-64q3=(p)3-x3=(p-4q)(p2+4pq+16q2);

դ) x6-8y3=(x2)3-(5)3=(x2-2y)(x4+2x2y+4y2);

ե) m12-125=(m4)3-(5)3=(m4-5)(m8+5m4+25);

զ) c6p18-1=(c2p6)3-(1)3=(c2p6-1)(c4p12+c2p6+1);

է) 1000×3-64=(10x)3-(4)3=(10x-4)(100x2+40x+16);

ը) 8c3-y21x9=(2c)3-(y7x3)3=(2c-y7x3)(4c2+2cy7x3+y14x6);

Հանրահաշիվ․Դաս 4. Խորանարդների գումարը

Տեսական նյութ

Կիրառելով բազմանդամների բազմապատկման և նման անդամների միացման կանոնները` ստանում ենք`

(a+b)(a2-ab+b2)=a3-a2b+ab2+ba2-ab2+b3=a3+b3:

Այսպիսով` 

    (a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3

հավասարությունն անվանում են խորանարդների գումարի բանաձև: 

a2-ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի տարբերության թերի քառակուսի:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք 3 ցուցիչով աստիճանի տեսքով.

ա) 125=53

բ) 8=23

գ) 27x3=27x3-33x3=(3x)3

դ) 64y6=43*(y2)3=(4y2)3

ե) x3y6=x3*(y2)3=(xy2)3

զ) 1/8p3=(1/2)3*(p3)=(1/2p)2

2) Արտահայտությունը ներկայացրեք խորանարդների գումարի տեսքով`

ա) x3+8=x3+23=(x+2)(x2-2x+4);

բ)27+a3=33+a3=(3+a)9-3a+a3);

գ) 1+m6=13+(m2)3=(1+m2)(1+m2+m4);

դ) a9+27b3=(a3)3+(3b)3=(a3+3b)(a6-3a3b+9b2);

ե) 64p9+q12=(4p3)3+(q4)3=(4p3+q4)(16p6-4p3q4+q8);

զ) x18+8y21=(x6)3+(2y7)3=(x6+2y7)(x12-2x6y7+4y14)

3) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) m3+n3=(m+n)(m2-mn+n2)

բ) p6+q6=(p2)3+(q2)3=(p2+q2)(p4-p2q2+q2);

գ) b3+8=(b)3+(2)3=(b+2)(b2-2b+4);

դ) c6+125d3=(c2)3+(c2+5d)(c4-5c2d+25d2);

ե) 8p6+8=(2p2)3+(2)2=(2p2+2)(4p4-4p2+4);

զ) 64y3+1=(4y)3+(1)3=(4y+1)(16y2-4y+1);

Հանրահաշիվ․ Դաս 3․ Քառակուսիների տարբերությունը

Դաս 3.

3. Քառակուսիների տարբերությունը

Տեսական նյութ

Դիտարկենք (a-b)(a+b) արտադրյալը:

Կիրառելով բազմանդամների բազմապատկման և նման անդամների միացման կանոնները, կստանանք՝

(a-b)(a+b)=a2+ab-ba-b2=a2-b2:

Այսպիով, ստացվում է՝

                      a2-b2=(a-b)(a+b)

Հավասարությունը կոչվում է քառակուսիների տարբերության բանաձև:

Բանաձևը հաճախ օգտագործում են հաշվարկների պարզեցման համար

4139=(40+1)(40-1)=402-12=1600-1=1599:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (m+n)(m-n)=m2-n2

բ) (2-p)(p+2)=22-p2=4-p2

գ) (7+n)(n-7)=n2-72=n2-49

դ) (a-3b)(a+3b)=a2-(3b)2=a2-9b2

ե) (4y-3z)(4y+3z)=(4y)2-(3z)2=16y2-9z2

զ) (5m+6n)(6n-5m)= (6n)2-(5m)2=36n2-25m2

2) Հաշվեք՝ օգտագործելով քառակուսիների տարբերության բանաձևը.

ա) 61*59=(60+1)(60-1)=(602)-(1)2=3600-1=3599

բ) 10,2*9,8 =(10+0,2)(10+0,2)=102-0,22=100-0,04=99,96

գ) 598*602=(600-2)(600+2)=6002-22=360000-4=359996

դ) 299*301= (300-1)(300+1)=3002-12=90000-1=89999

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների

ա) x2-y2=(x2-y2)=(x)2-(y)2=(x-y)(y+x);

բ) a2-4=(a2-4)=(a)2-(2)2=(a-2)(a+2);

գ) (2x)2-1= (2x)2-(1)2=(2x-1)(2x+1);

դ) z4-16= (z2)2-(4)2=(z2-4)(z2+4);

ե) 9-(3m)2=(3)2-(3m)2=(3-3m)(3+3m);

զ) p8-49=(p4)2-(7)2=(p4-7)(p4+7);

է) 25-64x2=(5)2-(8x)2=(5-8x)(5+8x);

ը) 4a2-9b2=(2a)2-(3b)2=(2a-3b)(2a+3b)

Հանրահաշիվ․ Տարբերության քառակուսին

Տեսական նյութ

Հետևյալ ակնհայտ հավասարություններից՝

(a-b)2=(a-b)(a-b)=aa-ba-ab+bb=a2-2ab+b2 ստանում ենք՝

              (a+b)2=a2+2ab+b2

           (a-b)2=a2-2ab+b2

Այս հավասարությունը անվանում են տարբերության քառակուս բանաձև:

Այս բանաձևը նույնպես հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝
412=(40+1)2=1600+80+1=1681

492=(50-1)2=502-2501+12=2401:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բարձացրեք քառակուսի.

1. (a-b)2=a2-2ab+b2;

2. (x-4)2=(x)2-2*x*4+(4)2=x2-8x+16;

3. (1-m)2=(1)2-2*1*m+(m)2=1-2m+m2;

4. (6-p)2=(6)2-2*6*p+(p)2=36-12p+p2;

5. (2a-3)2=(2a)2-2*2a*3+(3)2=4a2-12a+9;

6. (4x-2y)2= (4x)2-2*4x*2y+(2y)2=16x2-16xy+4y2;

7. (a-b2)2=(a)2-2*a*b2+(b2)2=a2-2ab2+b4;

8. (x3-y)2= (x3)2-2*x3n2+(n2)2=x6-2x3n2+n4;

9. (m3-n2)2= (m3)2-2*m3*n2+(n2)2=m6-2m3n2+n4;

10. (a3-2b)2= (a3)2-2*a3*2b+(2b)2= a6-4a3b+4b2;

2) Օգտագործելով տարբերության քառակուսու բանաձևը՝ հաշվեք.

ա) 592=(60-1)2=3600-120+1=3481

բ) 892=(90-1)2=8100-180+1=1921

գ) 1992=(200-1)2=40000-400+1=39601

դ) 1982=(200-2)2=40000-800+4=39204

3) Բազմանդամը ներկայացրեք տարբերության քառակուսու տեսքով.

ա) a2-2ab+b2=(a)2-2ab+(b)2=(a-b)2

բ) 4x2-4xy+y2= (2x)2-4xy+(y)2=(2x-y)2

գ) 9m2-6m+1= (3m)2-6m+(1)2=(3m-1)2

դ) 25-30c+9c2= (5)2-30c+(3c)2=(5-3c)2

Հանրահաշիվ․ Գումարի քառակուսին

1. Գումարի քառակուսին

Տեսական նյութ

Ըստ սահմանման`

                     (a+b)2=(a+b)(a+b)

Օգտվելով բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնից՝ ստանում ենք՝

(a+b)2=(a+b)(a+b)=aa+ab+ba+bb=a2+2ab+b2:

Այսպիսով՝ 

          (a+b)2=a2+2ab+b2

հավասարությունն անվանում են գումարի քառակուսու բանաձև:

Գումարի քառակուսու բանաձևը հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝

512=(50+1)2=502+2501+12=2601:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բարձրացրեք քառակուսի.

1. (m+a)2= m2+2ma+a2;

2. (2+b)2=(22)+2*2b+(b)2=4+4b+b2;

3. (2x+5)2= (2x)2+2*2×5+(5)2=4x2+20x+25;

4. (z+t)2=(z)2+2zt+(t)2=z2+2zt+t2;

5. (x+2)2=(x)2+2x*2+(2)2=x2+4x+4;

6. (a2+1)2= (a2)2+2*a2*1+12=a4+2a2+1;

7. (c+1)2= c2+2c1+12=c2+2c+1;

2)  Հաշվեք՝ կիրառելով գումարի քառակուսու բանաձևը.

ա) 512= (50+1)2=(50)2+2*50*1+12=2500+100+1=2601
բ)  712=(70+1)2=(70)2+2*70*1+12=4900+140+1=5041
գ) 212=(20+1)2=(20)2+2*20*1+12=400+40+1=441
դ) 1022=(100+2)2=(100)2+2*100*2+(2)2=10000+400+4=10404

3) Բարձրացրեք քառակուսի.

1.  (x+y2)2=(x)2+2xy2+(y2)2=x2+2xy2+y4;

2. (1+a3)2=(1)2+2*1*(a3)2=1+2a3+a6;

3. (x+9)2= (x)2+2*x*9+(9)2=x2+18x+81;

4. (x11+y10)2=(x/11)2+2*x/11*y/10+(y/10)2=x2/121+xy/55+y2/100;

5. (3+6y)2=(3)2+2*3*6y+(6y)2=6+36y+36y2

6. (b+2a)2=(b)2+2*b*2a+(2a)2=b2+4ba+4a2;

7. (k+6p)2=(k)2+2*k*6p+(6p)2=k2+12kp+36p2;

8. (a3x+x2a)2=(a3x)2+2*a3x*x2a+(x2a)2=a6x2+2a4x3+x4a2;

4) Բազամանդամը ներկայացրեք գումարի քառակուսու տեսքով.

1) x2+2xy+y2=(x)2+2xy+(y)2=(x+y)2
2) a2+4ab+4b2=(a)2+4ab+(2b)2=(a+2b)2
3)9m2+6mn+n2=(3m)2+6mn+(n)2=(3m+n)2
4)16p2+40pq+25q2=(4p)2+40pq+(5q)2=(4p+5q)2
5)x2+2x+1=(x)2+2x+(1)1=(x+1)2
6)9+6a+a2=(3)2+6a+(a)2=(3+a)2
7)16+8p+p2=(4)2+8p+(p)2=(4+p)2
8)4m2+9n2+12mn=(2m)2+(3n)2+(2mn)=(2m+3n)2
9)x4+2x2y3+y6=(x2)2+2x2y3+(y3)2=(x2+y3)2
10)a6+2a3b3+b6=(a3)2+2a3b3+(b3)2=(a3+b3)2

Հանրահաշիվ․ Գումարի քառակուսին

1. Գումարի քառակուսին

Տեսական նյութ

Ըստ սահմանման`

                     (a+b)2=(a+b)(a+b)

Օգտվելով բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնից՝ ստանում ենք՝

(a+b)2=(a+b)(a+b)=aa+ab+ba+bb=a2+2ab+b2:

Այսպիսով՝ 

          (a+b)2=a2+2ab+b2

հավասարությունն անվանում են գումարի քառակուսու բանաձև:

Գումարի քառակուսու բանաձևը հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝

512=(50+1)2=502+2501+12=2601:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բարձրացրեք քառակուսի.

1. (m+a)2= m2+2ma+a2

2. (2+b)2=22+2*2b+b2=4+4b+b2

3. (2x+5)2

4. (z+t)2

5. (x+2)2

6. (a2+1)2

7. (c+1)2

2)  Հաշվեք՝ կիրառելով գումարի քառակուսու բանաձևը.

ա) 512       գ) 212

բ)  712        դ) 1022:

3) Բարձրացրեք քառակուսի.

1.  (x+y2)2

2. (1+a3)2

3. (x+9)2

4. (x11+y10)2

5. (3+6y)2

6. (b+2a)2

7. (k+6p)2

8. (a3x+x2a)2

4) Բազամանդամը ներկայացրեք գումարի քառակուսու տեսքով.