Հանրահաշիվ․ Դաս 5․ Խորանարդների տարբերությունը

Խորանարդների տարբերությունը

Տեսական նյութ

Ինչպես նախորդ դասում, այստեղ նույնպես նույն դատողությունները կատարելով՝ կստանանք

       a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

Այս հավասարությունն անվանում են խորանարդների տարբերության բանաձև: a2+ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի գումարի թերի քառակուսի: Բանաաձով տրվում է a3-b3բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը գրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (x-y)(x2+xy+y2)=x3-y3

բ) (5-a)(a2+5a+25)=(5)3-(a)3=125-a3

գ) (2m-5n)(4m2+10mn+25n2)=(2m)3-(5n)3=8m3-125n3

դ) (7p+q)(49p2-7pq+q2)=(7p)3+(q)2=343p3+q2

2) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) m3-1=m3-13=(m-1)(m2+m+1);

բ)  27-x3=(3)3-x3=(3-x)(9+3x+x2);

գ) p3-64q3=(p)3-x3=(p-4q)(p2+4pq+16q2);

դ) x6-8y3=(x2)3-(5)3=(x2-2y)(x4+2x2y+4y2);

ե) m12-125=(m4)3-(5)3=(m4-5)(m8+5m4+25);

զ) c6p18-1=(c2p6)3-(1)3=(c2p6-1)(c4p12+c2p6+1);

է) 1000×3-64=(10x)3-(4)3=(10x-4)(100x2+40x+16);

ը) 8c3-y21x9=(2c)3-(y7x3)3=(2c-y7x3)(4c2+2cy7x3+y14x6);