Հանրահաշիվ․Դաս 4. Խորանարդների գումարը

Տեսական նյութ

Կիրառելով բազմանդամների բազմապատկման և նման անդամների միացման կանոնները` ստանում ենք`

(a+b)(a2-ab+b2)=a3-a2b+ab2+ba2-ab2+b3=a3+b3:

Այսպիսով` 

    (a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3

հավասարությունն անվանում են խորանարդների գումարի բանաձև: 

a2-ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի տարբերության թերի քառակուսի:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք 3 ցուցիչով աստիճանի տեսքով.

ա) 125=53

բ) 8=23

գ) 27x3=27x3-33x3=(3x)3

դ) 64y6=43*(y2)3=(4y2)3

ե) x3y6=x3*(y2)3=(xy2)3

զ) 1/8p3=(1/2)3*(p3)=(1/2p)2

2) Արտահայտությունը ներկայացրեք խորանարդների գումարի տեսքով`

ա) x3+8=x3+23=(x+2)(x2-2x+4);

բ)27+a3=33+a3=(3+a)9-3a+a3);

գ) 1+m6=13+(m2)3=(1+m2)(1+m2+m4);

դ) a9+27b3=(a3)3+(3b)3=(a3+3b)(a6-3a3b+9b2);

ե) 64p9+q12=(4p3)3+(q4)3=(4p3+q4)(16p6-4p3q4+q8);

զ) x18+8y21=(x6)3+(2y7)3=(x6+2y7)(x12-2x6y7+4y14)

3) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) m3+n3=(m+n)(m2-mn+n2)

բ) p6+q6=(p2)3+(q2)3=(p2+q2)(p4-p2q2+q2);

գ) b3+8=(b)3+(2)3=(b+2)(b2-2b+4);

դ) c6+125d3=(c2)3+(c2+5d)(c4-5c2d+25d2);

ե) 8p6+8=(2p2)3+(2)2=(2p2+2)(4p4-4p2+4);

զ) 64y3+1=(4y)3+(1)3=(4y+1)(16y2-4y+1);