Քիմիա․Ամփոփիչ աշխատանք

 1. Հաշվել ածխածնի օքսիդի (CO2),հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:
  12+16+16=44
 2. Հաշվել պղնձի տարրի զանգվածային բաժինը պղնձի սուլֆատում (CuSO4)
  63+32+16+16+16+16=159
 3. Որքա՞ն է 0.75 մոլ թթվածնի (O2) զանգվածը(գ):
  24
 4. Հաշվել 3 մոլ ծծմբական թթվի(H2SO4) զանգվածը(գ):
  1+1+32+16+16+16+16=98
  98*3=294
 5. Որքա՞ն է 106,5 գ զանգվածով ֆոսֆորի օքսիդի նյութաքանակը(մոլ):
  P2O5=62+80=142
  142/106.5=0.75
 6. Հավասարեցնել ռեակցիանները
  ա.MgO+O2=MgO— MgO+O2=Mg3O
  բ.NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O- 2NaHCO3=Na2CO6H2
  գ.Al(OH)3=Al2O3+H2O — 2Al(OH)3=Al2O3 + 3H2O
  դ.Fe+Cl2=FeCl3 — Fe+3Cl2=Fe2Cl3