Քիմիա․  Ատոմի զանգված: Քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգված

Պատասխանել հարցերին

  1. Տեղադրե՛ք գործակիցները,նշե՛ք յուրաքանչյուր ռեակցիայի տեսակն ըստ մոլեկուլների թվի փափոխության և ջերմէֆեկտի.
    ա. 2H2+O2= 2H2O+464կՋ միացման ռեակցիա և ջերմանջատիչ
    բ. CaCO3=CaO +CO2-177կՋ քայքայման ռեակցիա և ջերմակլանիչ
    գ. 3Fe + 2O2=Fe3O4+1117կՋ միացման ռեակցիա և ջերմանջատիչ
    դ. 2HgO= 2Hg+O2-182կՋ քայքայման ռեակցիաև ջերմակլանիչ
  2. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտը:

Ջերմության այն քանակը, որը քիմիական ռեակցիայի ընթացքում անջատվում է կամ կլանվում, անվանվում է ռեակցիայի ջերմէֆեկտ, նշանակվում է լատիներեն Q տառով և միավորների միջազգային համակարգում արտահայտվում է ջոուլներով (Ջ)։

Հանրահաշվական կոտորակներ և նրանց հատկությունները

Տեսական նյութ

Ինչպես գիտենք երկու բազմանդամների գումարը, տարբերությունը և արտադրյալը կրկին բազմանդամ են, իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բազմանդամների քանորդը:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կիրառելով հանրահաշվական կոտորակների հատկությունները՝ տրված հանրահաշվական կոտորակը գրեք բազմանդամի տեսքով՝

ա) x-1/1=x-1
բ) 3x+y=3x+y
գ)x2+3xy-y2/1=x2+3xy-y2
դ) x2-xy+y2/1=x2-2xy+y2
ե)(x-y)6x/3x=2*(x-y)=2x-2y
զ)15(x+y)/5=3*(x+y)=3x+3y
է)x2+2xy+y2/x+y=x+y;
ը)x2-4xy+4y2/x-2y=x-2y;

2)

1/20y=1*x2/20y*x2=x2/20x2y
20x2y/20y=x2

5/x2=5*20y/x2*20y=100y/20x2y
20x2y/x2=20y

7/20=7*x2y/20*x2y=7x2y/20x2y
20x2y/20=x2y

11/2x=11*10xy/2x*10xy=110xy/20x2y
20x2y/2x=10xy

3/5xy=3*4x/5xy*4x=12x2y
20x2y/5xy=4x

3) Կրճատեք կոտորակը.

ա) 2((x+y)/4ax= x+y/2ax;
բ) a+b/a+b=1;
գ) 2(x-1)/5*(x-1)=;2/5;
դ) 3a(a-b)2 / 6a(a-b)2=1/2;
զ)25m2n(a-b)/35mn2(a-b)2=5m/7n(a-b);
է) 2p(p-q)(p2+q2)/4q(p-q)(p2+q2)=p/2q
ը)8a(a+b)2(a-b)/18a(a-b)(a+b)=4*(a+b)/9

Լրացուցիչ(տանը)

3) Կրճատեք կոտորակը.

ա) 4/8=1/2
բ) 8/12=2/3
գ) 45/210=3/14
դ) 256/924=64/231
ե)2a/6=a/3
զ) 14a/21ab=2/3b
է)x5/x7=1/x2
ը) 8m3n/12m2=2mn/3
թ)24a5b6c/36a7b4c=2b2/3a2
ժ) 48x3y4z3/56xy5z4= 6x2/ 7yz

4)

5/36=5x2/36x2
3x2/36=x2

2/x2=2*36/36*x2=72/36x2
36x2/x2=36

11/3x=11*12x=132x/36x2
36x2/3x=12x

7/9x2=7*4/9x2*4=28/36x2
36x2/9x2=4

1/4x=1*9x/4x*9x=9x/36x2
36x2/4=9x

5) A միանդամը կամ բազմանդամն ընտրեք այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝

ա) 4a/6a2
a=
բ)
գ)
դ)

Հավելյալ խնդիրներ

6) Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելուհամար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։ Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։

7) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ Հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

8) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

Նախագծային աշխատանք
Նախագծային աշխատանքը հրապարակիր առանձին նյութով հղումը ուղարկիր l.nersesyan@mskh.am.

Դոմինոյի քարերով պատրաստված է այսպիսի քառակուսի ,որի յուրաքանչյուր կողմի կետերի գումարը հավասար է 9 ։

Կարո՞ղ եք պատրաստել յոթ նման քառակուսիներ՝ օգտագործելով բոլոր 28 դոմինոները, որպեսզի յուրաքանչյուր քառակուսի ունենա նույն կետային գումարը յուրաքանչյուր կողմի համար: Պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր քառակուսի ունենա նույն գումարը, ինչ մյուսը: