English homework

One who read the future

believe-հավատալ
himself- ինքը իրեն
to gaze- նայել
sky-երկինք
to by busy- զբաղված լինել
to worry- անհանգստանալ
to hope-հուսալ
to walk-քայլել
the end of the world-աշխարհի վերջ
a ditch-փոս
mud-ցեխ
 unable-անկարող
to crawl-սողալ

Ex. 7 b.
1. I wanted yo buy some food, but I didn’t have any money.
2. A. Have we got any homework tonight:
B. Yes, we’ve got some grammar exercises to do.
3. Mario bought some new socks last week, but he didn’t buy any shoes.
4. A. Let’s listen to some music.
B. OK. Did you brig any CDs?
5. I’d like to make some sandwiches. The problem is I’ve got some cheese, but I haven’t got any butter.