Գործնական քերականություն

  1. Տրված բառերը վանկատի’ր և բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձի՛ր:

Գրավչություն- գը-րավ-չու-թյուն, գրավ-չություն, գրավչու-թյուն, գը-րավչություն

ժողովրդական- ժո-ղո-վըր֊դա-կան, ժողովրդա-կան, ժո-ղովրդական, ժողովըր-դական

ճերմակաթև- ճեր-մա-կա-թև, ճերմա-կաթև, ճերմակա-թև, ճեր-մակաթև

թևատարած- Թե-վա-տա-րած, թե-վատարած, թևա-տարած, թևատա-րած

ուղևորություն- ու-ղե-վո-րու-թյուն, ուղե-վորություն, ուղեվո-րություն, ու-ղեվորություն

ավյուն-ա-վյուն

  1. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչպե՞ս է կատարվել տրված բառերի տողադարձը:

Ան- օգուտ, ան- արվեստ, երկ-ոտանի, հյուսիս- արևելյան, նախ-օրոք, մանր-ատամ, բևեռ-աղվես:
Նախածանց+արմատ, արմատ+արմատ

  1. Ուշադրություն դարձրու՛ տողադարձված բառերին և պարզի՛ր, թե ինչո՞ւ գաղտնվանկի ը-ն չի գրվում:

Սևա- գրել, մանրա- նկարչություն, մակա- գրություն, մանրա խնդիր, ակն- դետ, ակն- կալել, մանրա- պճեղ, հարցա- պնդում :
Երբ տեղափոխվող մասը ամբողջական արմատ է, ապա գաղտնավանկ ը-ն չի գրվում։

  1.  Տրված բառերը բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձի՛ր:

 Հեզաճկուն- հե-զա-ճը-կուն, հեղա-ճկուն, հե-զաճկուն
հետաքննություն-հե-տա- քըն-նություն, հե-տաքննություն, հետա-քննություն, հետաքննու-թյուն
երկկճղակավոր- երկ-կըճ-ղա-կա-վոր, երկ-կճղակավոր, երկկճղակա-վոր, երկկճղա-կավոր,
փոխադրություն- փո-խա-դրու-թյուն, փոխադրու-թյուն, փո-խադրություն, փոխա-դրություն
զբոսաշրջիկ-զբո-սա-շըր-ջիկ, զբո-սաշրջիկ, զբոսաշըր-ջիկ, զբոսա-շրջիկ
միամտություն-միա-մը-ըու-թյուն, միա-մըտություն, միամտու-թյուն
բանաստեղծ-բա-նա-ստեղծ, բա-նաստեղծ, բանա-ստեղծ։

  1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմությո՛ւն հորինիր:

Բերրի, բնօրրան, անդորր, տարրական, երրորդ, չորրորդ:

  1. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված. և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրբուր, երբներանգ:
Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրփուր, երփներանգ:

Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամբուր, ճամբա:
Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամփուր, ճամփա:
Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ:

20․Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված,և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Թարգմանել, կարգ, մարգարիտ, պարգև, արգա, քրգջալ, թարգմանություն, մարգարե:
Ա.Թարգմանել, կարգ, մարգարիտ, պարգև, արքա, քրգջալ, թարգմանություն, մարգարե:

Բ. Կարագ, թագավոր, ծագում, հոգի, ճրագ, օգնել, հաքնել, սգավոր, նորոգել, մուգ, (կապույտ) ավաք:
Ավագ

Երկրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս տարի ճամբարն անցավ հանգիստ և ուրախ։ Մասնակցեցինք տարբեր հետաքրքիր միջոցառումների և ճամփորդեցինք։
Գաֆէսճյան արվեստի կենտրոն

Իրինա Ռոդինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոց

Դեպի սևաբերդ

Գինին և քիմիան

Ճամփորդություն դեպի ջրվեժի անտառապարկ

Ձմեռային ճամբարի առաջին օրվա ամփափում

Հետաքրքիր փորձեր

Ձմեռային ճամբարի չորրորդ օրվա ամփոփում

Տեղեկություններ սևաբերդի մասին

Տեղեկություններ ջրվեժի անտառապարկի մասին

Գադէսճյան արվեստի կենտրոն

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն (ԳԱԿ), ժամանակակից արվեստի կենտրոն Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի Կենտրոն թաղամասում գտնվող Կասկադ համալիրում։ Բացվել է 2009 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ ԳԱԿ-ը հիմնադրվել է ամերիկահայ գործարար Ջերարդ Գաֆէսճեանի կողմից և ներկայացնում է Ջերարդ Գաֆէսճեանի ժամանակակից արվեստի հավաքածուն։ Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը Ջերարդ Գաֆէսճեանի ամենախոշոր բարեգործական նախաձեռնություններից մեկն է։ Վերականգնելով Երևան քաղաքում գտնվող Կասկադ համալիրը՝ Գաֆէսճեանն այն դարձրեց ժամանակակից արվեստի կենտրոնի, որը ներկայացնում է ցուցադրություններ և բազմազան կրթական, մշակութային և համերգային ծրագրեր և միջոցառումներ բոլոր տարիքային խմբերի համար։

Իրինա Ռոդինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոց

Երևանի գեղասահքի և տափօղակով հոկեյի մանկապատանեկան դպրոցը հիմնադրվել է 1971 թվականին, որն իր գործունեությունը ծավալել է հիմնականում Բագրատունյաց փողոցում տեղակայված դպրոցում, շենքային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով սպորտաձևերը զարգացում չեն ապրել, գեղասահքի դպրոցում երկար տարիներ չի գործել սահադաշտը։

Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշմամբ մարզադպրոցն անվանափոխվել է «Իրինա Ռոդնինայի գեղասահքի մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի և գործելու է Ծովակալ Իսակովի պողոտա 27/10 հասցեում գտնվող նորակառույց գեղասահքի դպրոցի շենքում՝ անվանի գեղասահորդ, ՌԴ հասարակական գործիչ, Պետդումայի պատգամավոր Իրինա Ռոդնինայի ղեկավարությամբ։

2019 թվականին Երևանի ավագանու որոշմամբ գեղասահքի դպրոցը վերանվանվել է «Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց»։

Գինին և քիմիան

Նախագծի մասնակիցներ` 6- 7 դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը`  հունվար

Նպատակ՝    Գիտելիքներ գինու մասին

Անցկացման ընթացքը՝ Սովորողների հետ ուսումնասիրել հետևյալ թեմաները՝

Գինու ստեղծման պատմություն

Գինին արտադրվում է հազարավոր տարիներ շարունակ։ Հայտնի հնագույն գինու գործարանը 6,100 տարեկան Արենի-1 գինու գործարանն է Հայստանում։ Գինու ամենահին հայտնի հետքերից մեկը Վրաստանից է (մ.թ.ա. 6000), Իրան (մ.թ.ա. 5000 թվական) և Սիցիլիա (մ.թ.ա. 4000 թվական) չնայած դրան կան ապացույցներ այն մասին, որ նմանատիպ ալկոհոլային խմիչք ավելի վաղ առկա էր Չինաստանում (մ.թ.ա. 7000 թվական)։ Գինին հասավ Բալկանյան թերակղզի մ.թ.ա. 4500 թ.-ին և օգտագործվում էր Հին Հունաստանում, Թրակիաում և Հռոմում։ Պատմության ընթացքում գինին օգտագործվել է իր հարբեցնող ազդեցության պատճառով։։

Մարդու օրգանիզմի վրա գինու թողած ազդեցությունների քննարկում

Ֆրանսիական պարադոքս կամ ֆրանսիական համախտանիշ, սիրտանոթային և ուռուցքաբանական հիվանդությունների համեմատաբար ցածր մակարդակ Ֆրանսիայի բնակիչների շրջանում բարձր կալորիականության սննդակարգ և մեծ քանակությամբ ճարպեր պարունակող սննդից: Գիտնականներին առաջ են քաշում տարբեր վարկածներ այս երևույթի բացատրման համար և ամենատարածված տեսակետը համարվում է ֆրանսիական չոր կարմիր գինու օգտագործումը:

Խմորման պրոցես

Խմորում, օրգանական նյութերի, հատկապես ածխաջրերի, անաերոբ ճեղքումը միկրոօրգանիզմների կամ դրանց արտադրած ֆերմենտների ազդեցությամբ։ Խմորման պրոցեսում օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաների շնորհիվ անջատվում են մեծ քանակությամբ էներգիա, որն անհրաժեշտ է միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության համար, և քիմիական միացություններ, որոնք միկրոօրգանիզմներն օգտագործում են ամինաթթուների, օրգանական թթուների, սպիտակուցների ու ճարպերի կենսասինթեզի համար։ 

Խմորման տեսակներ

Գինու տեսակներ ,ըստ իրենց քիմիական բաղադրության
Անապակ գինի (շաքարի պարունակությունը ոչ ավել քան 0,3 % (3 գր/լիտր), սպիրտ՝ 9-13 %)։ Գինին «անապակ» է կոչվում, քանի որ դրանում շաքարը գրեթե ամբողջությամբ խմորման է ենթարկվել։Անապակ հատուկ (սպիրտ՝ 14-16 %, շաքար՝ մինչև 3 գր/լիտր)Կիսաանապակ (սպիրտ՝ 9-13 %, շաքար՝ 5-30 գր/լիտր)Կիսաքաղցր (սպիրտ՝ 9-12 %, շաքար՝ 30-80 գր/լիտր)Հատուկ (թնդացված)Թունդ (սպիրտ՝ 17-21 %, շաքար՝ 30-120 գր/լիտր)Քաղցր (սպիրտ՝ 14-20 %, շաքար՝ մինչև 15գր/լիտր)Կիսաաղանդերային (սպիրտ՝14-16 %, շաքար՝ 50-120 գր/լիտր)Աղանդերային (սպիրտ՝ 15-17 %, շաքար՝ 160-200 գր/լիտր)Լիկյորային (սպիրտ՝ 12-16 %, շաքար՝ 210-300 գր/լիտր)Բուրավետացված գինիներ (սպիրտ՝ 16-18 %, շաքար՝ մինչև 6-16 %)Փրփրուն գինիներ, որոնք խմորման ժամանակ հարստացվում են ածխաթթու գազով։ Ամենահայտնի փրփրուն գինին է շամպայնը, որը պատրաստվում է Ֆրանսիայի Շամպան նահանգում հայտնաբերված տեխնոլոգիայով։Բրյուտ — կյուվե (սպիրտ՝ 9-13 %, շաքար՝ 0 գր/լիտր)Էքստրաբրյուտ (սպիրտ՝ 9-13 %, շաքար՝ 3-6 գր/լիտր)Բրյուտ (սպիրտ՝ 9-13 %, շաքար՝ մինչև 15 գր/լիտր)
Գինու որակական և քանակական անալիզ

Նպատակ`Սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ նշված թեմաներով և փորձում են պարզագույն մեթոներով որոշել գինու որակը։

Որպես նախագծի ամփոփում՝ Այցելություն Արարատ կոնյակի գործարան։

Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի անտառապարկ պատում

Ջրվեժի անտառապարկում շատ գեղեցիկ էր և զվարճալի։ Անտառապարկում կար շատ ձյուն և ծառեր`

Անտառը հարուստ էր գեղեցիկ բնությամբ

Մի լավ սահեցինք սահնակներով՝

Տեղեկություններ Ջրվեժի անտառապարկի մասին։

Ձմեռային ճամբարի առաջին օրվա ամփոփում

Առաջին օրը անցավ շատ հետաքրքիր և բովանդակալից։ Քանի որ մենք վաղը պետք է ճամփորդենք Ջրվեժի արգելոց, ուսումնասիրեցինք և տեղեկություններ գտանք ջրվեժի արգելոցի մասին։

Ահա հղումը՝

Ջրվեժի անտառապարկ

Ուսումնասիրեցինք նաև Սևաբերդը

Սևաբերդ

Օրը շարունակեցինք երգի սրահում երգելով տարբեր հայրենասիրական երգեր։

Այսքանով էլ ավարտվեց մեր առաջին օրը։